Thằng bạn đi nghĩa vụ bỏ lại con người yêu ngon quá, không ăn phí của